แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

������������������������������������������������������

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔2022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕2021-12-30สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕2021-12-30สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3/2564 เมื่้อวันที่ 9 สิงหาคม 25642021-08-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
10รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
11รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
12รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
13รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
14รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
15รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 25632021-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
16กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 25632020-12-18สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
17ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔2020-12-15สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562