ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2020-05-27สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2020-05-21-ทวีวรรณ โพธิกมล
4แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563