ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

สมาชิกสภา


นายประยูร นาธงชัย
ประธานสภา อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 081-1785322


นายบุญธรรม โพธิ์แสวง
รองประธานสภา
เบอร์ติดต่อ 063-0342377

นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัด อบต.บ่อแก้ว เลขานุการสภา
เบอร์ติดต่อ 0963236566


นายจันทิมา เพชรฟ้า
สมาชิกสภา ม.1
เบอร์ติดต่อ 061-4217027

นายลัดดา เพชรชัย
สมาชิกสภา ม.2
เบอร์ติดต่อ 065-9137105

นายประยนต์ชัย ติดดี
สมาชิกสภา ม.3
เบอร์ติดต่อ 087-8631304

นางสาวสุดสดี อ่อนภูเขา
สมาชิกสภา ม.5
เบอร์ติดต่อ 095-3290358

นายวิเชียร สังคะโห
สมาชิกสภา ม.6
เบอร์ติดต่อ 095-1602841

นายมานพ ทุมเพ็ง
สมาชิกสภา ม.7
เบอร์ติดต่อ 083-2763851

นางเครือวัลย์ คุ้มหินลาด
สมาชิกสภา ม.8
เบอร์ติดต่อ 084-9571557

นายเฉิดโฉม หินดี
สมาชิกสภา ม.9
เบอร์ติดต่อ 087-0310123

นายศักดิ์ศรี ติดดี
สมาชิกสภา ม.10
เบอร์ติดต่อ 061-1351589

นางยุพา แย้มศรี
สมาชิกสภา ม.12
เบอร์ติดต่อ 093-4746173

นายพาน ศรีชมภู
สมาชิกสภา ม.13
เบอร์ติดต่อ 092-6186449

นายวิบูลย์ ยะมะหาร
สมาชิกสภา ม.14
เบอร์ติดต่อ 096-1041585


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562