อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

สมาชิกสภา


นายประยนต์ชัย ติดดี
ประธานสภา อบต.บ่อแก้ว


นายใคร พรมคำบุตร
รองประธานสภา


ปลัด เลขานุการสภา


นายผง อ้วนละไมย์
สมาชิกสภา ม.1

นายสันติ เนินเขา
สมาชิกสภา ม.1

นายสาคร คุ้มนายอ
สมาชิกสภา ม.2

นายประเทศ ไชยขันธุ์
สมาชิกสภา ม.3

นายเซ็ง สาขา
สมาชิกสภา ม.4

นายปิยะพงษ์ สมร
สมาชิกสภา ม.4

นางสาวสุดสดี อ่อนภูเขา
สมาชิกสภา ม.5

นายสุกิ พิมพ์รส
สมาชิกสภา ม.5

นายประภาส ศรีนามน
สมาชิกสภา ม.6

นางพิมพร พลนาคู
สมาชิกสภา ม.6

นายสนอง เหลาแหลม
สมาชิกสภา ม.7

นายสวัสดิ์ ชินโน
สมาชิกสภา ม.7

นายทรงฤทธิ์ สีมี
สมาชิกสภา ม.8

นายตุรงค์ วงศ์สกุลภักดี
สมาชิกสภา ม.8

นายแสง เพ็ชรไชย
สมาชิกสภา ม.9

นายถาวร เชื้อดี
สมาชิกสภา ม.10

นายศักดิ์ศรี ติดดี
สมาชิกสภา ม.10

นายประยูร นาธงชัย
สมาชิกสภา ม.11

นายไพบุลย์ พลนาคู
สมาชิกสภา ม.12

นางอินถวา เรืองนุช
สมาชิกสภา ม.13

นายฉลอง รังรส
สมาชิกสภา ม.13

นายจลัญ ศรีพอ
สมาชิกสภา ม.14

นายกุมมาร เสนาผล
สมาชิกสภา ม.14


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563