อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

สมาชิกสภา


นายประยนต์ชัย ติดดี
ประธานสภา อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 0878631304


นายใคร พรมคำบุตร
รองประธานสภา
เบอร์ติดต่อ 0870511738


ปลัด เลขานุการสภา
เบอร์ติดต่อ 0963236566


นายผง อ้วนละไมย์
สมาชิกสภา ม.1
เบอร์ติดต่อ 0887297370

นายสันติ เนินเขา
สมาชิกสภา ม.1
เบอร์ติดต่อ 0892476295

นายสาคร คุ้มนายอ
สมาชิกสภา ม.2
เบอร์ติดต่อ 0821175481

นายประเทศ ไชยขันธุ์
สมาชิกสภา ม.3
เบอร์ติดต่อ -

นายเซ็ง สาขา
สมาชิกสภา ม.4
เบอร์ติดต่อ 0629905529

นายปิยะพงษ์ สมร
สมาชิกสภา ม.4
เบอร์ติดต่อ 0645421678

นางสาวสุดสดี อ่อนภูเขา
สมาชิกสภา ม.5
เบอร์ติดต่อ 0953290358

นายสุกิ พิมพ์รส
สมาชิกสภา ม.5
เบอร์ติดต่อ 0901905737

นายประภาส ศรีนามน
สมาชิกสภา ม.6
เบอร์ติดต่อ 0954763752

นางพิมพร พลนาคู
สมาชิกสภา ม.6
เบอร์ติดต่อ 0621397919

นายสนอง เหลาแหลม
สมาชิกสภา ม.7
เบอร์ติดต่อ 0629970447

นายสวัสดิ์ ชินโน
สมาชิกสภา ม.7
เบอร์ติดต่อ 0903817572

นายทรงฤทธิ์ สีมี
สมาชิกสภา ม.8
เบอร์ติดต่อ 0810605317

นายตุรงค์ วงศ์สกุลภักดี
สมาชิกสภา ม.8
เบอร์ติดต่อ 0829885158

นายแสง เพ็ชรไชย
สมาชิกสภา ม.9
เบอร์ติดต่อ 0885199487

นายถาวร เชื้อดี
สมาชิกสภา ม.10
เบอร์ติดต่อ -

นายศักดิ์ศรี ติดดี
สมาชิกสภา ม.10
เบอร์ติดต่อ 0611351589

นายประยูร นาธงชัย
สมาชิกสภา ม.11
เบอร์ติดต่อ 0972270567

นายไพบุลย์ พลนาคู
สมาชิกสภา ม.12
เบอร์ติดต่อ 0913684176

นางอินถวา เรืองนุช
สมาชิกสภา ม.13
เบอร์ติดต่อ 0839370130

นายฉลอง รังรส
สมาชิกสภา ม.13
เบอร์ติดต่อ 0656060386

นายจลัญ ศรีพอ
สมาชิกสภา ม.14

นายกุมมาร เสนาผล
สมาชิกสภา ม.14
เบอร์ติดต่อ 0936343532


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563