อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

สำนักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเจริญ ทัพเจริญ
รองปลัด อบต.บ่อแก้ว


นายปริญญา ทองนาค
หัวหน้าสำนักปลัด


นางทวีวรรณ โพธิกมล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรัชนี ไชยรัง
นักทรัพยากรบุคล

สิบเอกวีรพงษ์ ชมภูสิงห์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวรกานต์ พิมพ์รส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ่าเอกพายุพงษ์ โพยนอก
นักพัฒนาชุมชน

นายสุรเดช ใจสู้ศึก
นักวิชาการเกษตร


นายไพโรจน์ กุตระแสง
นิติกร

นางสาวอุราพร เพ็งลุน
เจ้าพนักงานธุรการ

นายชลชาติ กลับแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายฉัตรชัย ไชยมัชฌิม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสมพร ยะมะหาร
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายวรวุฒิ อุดมนา
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางอรอนงค์ นาชัยเงิน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายทองคำ วรสาร
พนักงานขับรถ

นายสุวัฒน์ แก่นสาร
พนักงานขับรถ


นายวัชรชัย หาชื่น
พนักงานทั่วไป

นางสาววิสา ถนัดทำ
จ้างเหมาบริการ

นายถาวร ผิวงาม
พนักงานทั่วไป


นางวัฒนา เกียนนอก
จ้างเหมาบริการ

นางฉวีวรรณ์ บุญแสน
จ้างเหมาบริการ

นายวิทยา มณีแก้ว
จ้างเหมาบริการ

นายวรรณลบ ดุลชาติ
นักการภารโรงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563