องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว www.bokaew-kalasin.go.th
นายก
นายสมเล็บ คุ้มหินลาด
นายก นายก อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 089-8624146 ปลัด
นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัด อบต.บ่อแก้ว
เบอร์ติดต่อ 096-3236566
ร้องเรียนการทุจริต

ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียน eservice eservice eservice
logo logo
(QR-CODE อบต.บ่อแก้ว) logo logo logo logo logo logo logo logo

ทิวเขางามนามบ่อแก้ว ล้ำเลิศแล้วการศึกษา พัฒนาผ้าลายขิต แหล่งผลิตข้าวเหนียวอ่อน เที่ยวพักผ่อนผานางคอย ดูรอยของโบราณ ตำนานเผ่านภูไท


ดูทั้งหมด..53

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
....วันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นำโดยนายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-09 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565
....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมวได้.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-02 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
....วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาคู และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวใ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-23 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในชุมชม ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุดอน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-05 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-11 โดย : orisa PK]
ดูทั้งหมด..53

กิจกรรม/OnePage !! News

กิจกรรม/OnePage


อบต.บ่อแก้ว ได้จัดการฝึกทบทวนการระงับอัคคีภัย
....เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ อบต.บ่อแก้ว ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเรื่องการระงับอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย ในสำนักงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทต.กุดบาก .....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-08 โดย : วีรพงษ์]

อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกหลักสูตร ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๖๕
....สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-08 โดย : วีรพงษ์]

อบต.บ่อแก้ว ได้ส่ง บุคคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก หลักสูตร จัดตั้ง อปพร. ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
....อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ระหว่างวันที่ ๓.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-08 โดย : วีรพงษ์]

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.บ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-03 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]

การประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว
....ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว ในวันที่ 27 มกราคม 2565.....
[โพสต์วันที่ : 2022-01-27 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล]
ดูทั้งหมด..26

News !! News

ประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
    [] [วันที่ : 2022-09-14 ,อ่าน : 7 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
โครงการลดการใช้พลังงาน อบต.บ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2022-06-01 ,อ่าน : 35 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565
    [] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 72 ,โดย : นางสาวอุราพร เพ็งลุน ]
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565
    [] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 69 ,โดย : นางสาวอุราพร เพ็งลุน ]
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565
    [] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 62 ,โดย : นางสาวอุราพร เพ็งลุน ]
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565
    [] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 59 ,โดย : นางสาวอุราพร เพ็งลุน ]
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565
    [] [วันที่ : 2022-03-30 ,อ่าน : 58 ,โดย : นางสาวอุราพร เพ็งลุน ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ
    [] [วันที่ : 2022-02-11 ,อ่าน : 74 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
    [] [วันที่ : 2022-02-08 ,อ่าน : 74 ,โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565
    [] [วันที่ : 2022-01-31 ,อ่าน : 74 ,โดย : นางสาวอุราพร เพ็งลุน ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [B0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [15) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเฝ้าระวังสาธารรภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [W2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ตามโครงการสนับสนุนดำเนินงานงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [W1) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหว้านพัฒนา หมู่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [D1) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฆ ๓๗๒๑ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกดับเพลิง ตามโครงการอบรมการเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [D0) ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมการเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [D2) จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหว้าน หมู่ 5, บ้านม่วงกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [15) จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๓๖ กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [P0) จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ 8 สายบ้านหินลาด(โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร) -ที่ว่าการอำเภอนาคู โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
  13 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาดใหม่ (โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร- บ้านนาคู บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 15 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ขณะนี้เวลา 13:04:29 ระบบจะทำการดึงข้อมูล EGP ช่วงเวลา 12.01 -12.59 น. และ 17.01-08.59 น.
ดูทั้งหมด..6

News !! News

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 72 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ 8
    [] [วันที่ : 2021-09-29 ,อ่าน : 65 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 146 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2021-01-14 ,อ่าน : 156 ,โดย : orisa PK ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 155 ,โดย : orisa PK ]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [] [วันที่ : 2018-06-19 ,อ่าน : 144 ,โดย : orisa PK ]
ดูทั้งหมด..53

One Page !! News

One Page

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
....วันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นำโดยนายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักง.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-09 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565
....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมวได้.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-02 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
....วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาคู และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวใ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-23 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
....นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในชุมชม ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุดอน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-05 โดย : นายเฉลิมพล ศรีระมาตร]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-11 โดย : orisa PK]
ดูทั้งหมด..53

One Page !! News

One Page

อบต.บ่อแก้ว ได้จัดการฝึกทบทวนการระงับอัคคีภัย
....เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ อบต.บ่อแก้ว ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเรื่องการระงับอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย ในสำนักงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทต.กุดบาก .....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-08 โดย : วีรพงษ์ ]
อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกหลักสูตร ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๖๕
....สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-08 โดย : วีรพงษ์ ]
อบต.บ่อแก้ว ได้ส่ง บุคคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก หลักสูตร จัดตั้ง อปพร. ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
....อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ระหว่างวันที่ ๓.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-08 โดย : วีรพงษ์ ]
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
....การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.บ่อแก้ว.....
[โพสต์วันที่ : 2022-02-03 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
การประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว
....ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว ในวันที่ 27 มกราคม 2565.....
[โพสต์วันที่ : 2022-01-27 โดย : ทวีวรรณ โพธิกมล ]
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562