ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

กองช่าง


นายนิเวศน์ โพธิกมล
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพัฒยา ทรัพย์พงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติ บุษมงคล
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายจิระยุทธ จันทะนุด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายคมกริช บุญแสน
จ้างเหมาบริการ

นายมารุต หินสุข
จ้างเหมาบริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562