อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

กองช่าง


นายนิเวศน์ โพธิกมล
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพัฒยา ทรัพย์พงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติ บุษมงคล
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายจิระยุทธ จันทะนุด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายคมกริช บุญแสน
จ้างเหมาบริการ

นายมารุต หินสุข
จ้างเหมาบริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563