ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

person5-xxx
นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

person5-xxx
นายเฉลิมพล ศรีระมาตร
เจ้าพนักงานธุรการหน่วยจัดเก็บขยะมูลฝอย

person5-3
นายสมบูรณ์ ศรีเมือง
พนักงานขับรถยนต์
person5-4
นายสมพงษ์ จันใด
พนักงานประจำรถขยะ
person5-5
นายแอ๊ด เหล่านายอ
พนักงานประจำรถขยะ
person5-6
นายศรีรัฐภูมิ ศรีทน
พนักงานประจำรถขยะ
person5-7
นายสุทิน สอนล้อม
พนักงานประจำรถขยะ

งานหน่วยกู้ชีพ

person5-8
นายสำราญ พิมพ์รส
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR
person5-9
นายสมพิษ ศรีหอม
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR
person5-10
นายธีรศักดิ์ ศรีโคตร
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR
person5-11
นายสบายดี อันสีลา
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR
person5-12
นายประยงค์ ท้าวสบาย
ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FRองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562