อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

กองคลัง

person2-1
นางสมมุติ เพียรภูเขา
ผู้อำนวยการกองคลัง


งานการเงินและบัญชี

person2-2
นางสาวสุรัญญา จันทรเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
person2-3
นายกิตติธัช บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
person2-4
นางสาวชลาศัย เนื่องอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

person2-5
นางสาวออริษา พรมคำบุตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
person2-6
นายธีระพนธ์ แย้มศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
person2-7
นางสาวจุไรรัตน์ ชินโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

งานจัดเก็บรายได้

person2-8
นางธีรวรรณ ทรัทย์พงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
person2-9
นางนวลละออง ชินโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


person2-11
นางสาววิลาสินี สีมี
จ้างเหมาบริการ
person2-12
นางสาวปาณิศา สายทองสุข
จ้างเหมาบริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563