แสดง 1 ถึง 20 จาก 26 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)2022-09-14สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2โครงการลดการใช้พลังงาน อบต.บ่อแก้ว 2022-06-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
4ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
5ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
6ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
7ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ2022-02-11กองคลังorisa PK
9ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)2022-02-08สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
10ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/25652022-01-31สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
11ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-26กองคลังนางธีรวรรณ
12แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565-2022-01-20สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
13การรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3/2565-2022-01-20สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
14ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.บ่อแก้ว2022-01-06กองคลังนางธีรวรรณ
15การประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว สมัยแรก2021-12-30สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
16แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564-2021-12-14สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
17ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) ประจำปี 25652021-11-24กองคลังนางธีรวรรณ
18ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัด เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2021-10-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
19ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/25642021-04-19สำนักปลัดorisa PK
20องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ณ ชุมชนบ้านดอนแคน และบ้านนางาม2021-03-22สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562