แสดง 1 ถึง 20 จาก 56 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของข(1)-2024-04-04สำนักปลัดorisa PK
2ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ-2024-04-04สำนักปลัดorisa PK
3ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ-2024-03-31สำนักปลัดผู้ดูแลระบบ
4โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนา-2024-02-07สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
5ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ2024-01-24สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อ่างเด็บน้ำห้วยจาน-2023-12-05สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
7ระเบียบว่าด้วยการให้ประช่าชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ2023-06-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8ประกาศระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น2023-06-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์2023-04-04สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
10ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖2023-01-10สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
11ลานกีฬา อบต.บ่อแก้ว ตัวชี้วัดที่ 642023-01-09ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทวีวรรณ โพธิกมล
12ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี25662023-01-05กองคลังนางธีรวรรณ
13หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน2022-12-07สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
14ประกาศ ภดส.3 ประจำปี25662022-11-11กองคลังนางธีรวรรณ
15ประกาศ ภดส.3 ประจำปี25662022-11-11กองคลังนางธีรวรรณ
16ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง-2022-11-10สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
17ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗2022-10-20สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
18แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)2022-09-14สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
19หนังสือขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕2022-08-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
20ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕2022-08-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562