แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์2023-04-04สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
2ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖2023-01-10สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
3ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี25662023-01-05กองคลังนางธีรวรรณ
4ประกาศ ภดส.3 ประจำปี25662022-11-11กองคลังนางธีรวรรณ
5ประกาศ ภดส.3 ประจำปี25662022-11-11กองคลังนางธีรวรรณ
6ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง-2022-11-10สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
7ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗2022-10-20สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)2022-09-14สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9โครงการลดการใช้พลังงาน อบต.บ่อแก้ว 2022-06-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
10ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
11ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
12ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
13ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
14ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/25652022-03-30สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ2022-02-11กองคลังorisa PK
16ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)2022-02-08สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
17ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/25652022-01-31สำนักปลัดนางสาวอุราพร เพ็งลุน
18ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-26กองคลังนางธีรวรรณ
19แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565-2022-01-20สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
20การรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3/2565-2022-01-20สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562