แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)2022-09-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ อบต.บ่อแก้ว2022-04-04สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-11สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4คำสั่งคณะกรรมกาารจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-11สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)2022-01-11สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 2021-04-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ๕ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔2018-08-18สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562