แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ อบต.บ่อแก้ว2022-04-04สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-11สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3คำสั่งคณะกรรมกาารจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-11สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)2022-01-11สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 2021-04-16สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562