แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

รายงานของผู้สอบบั�ชี�ละรายงาน�ารเงิน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตผ ๐๐๕๗.๒ กส/๓๘๘ ลว.๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒2022-08-05กองคลังนางสาวสุรัญญา
2การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตผ ๐๐๕๗.๒ กส/๓๒๕ ลว.๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓2022-08-05กองคลังนางสาวสุรัญญา
3การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตผ ๐๐๕๗.๒ กส/๒๙๒ ลว. ๔ มีนาคม ๒๕๖๔2022-08-05กองคลังนางสาวสุรัญญา
4การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตผ ๐๐๕๗.๒ กส/๒๐๗ ลว.๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕2022-08-05กองคลังนางสาวสุรัญญา


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562