แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น2023-02-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น2023-02-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น2023-02-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ2022-11-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
5ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น2022-11-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
6ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร2022-11-01สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562