แสดง 1 ถึง 20 จาก 37 ผลลัพธ์

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙2022-02-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙2022-02-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙2022-02-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ี่ 7) พ.ศ. 25622022-02-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙2022-02-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการกู้เงินของ อบต. พ.ศ. 25632022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 25622022-01-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 25622022-01-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 25622022-01-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
10ระเบียบกฎหมาายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น อบต.บ่อแก้ว2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
11พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล
12พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
13พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
14พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล
15พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
16พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
17พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
18พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
19พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
20พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562