อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 28 ผลลัพธ์

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ระเบียบกฎหมาายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น อบต.บ่อแก้ว2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล
3พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล
6พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
10พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
11พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
12พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล
13พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล
14พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
15พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
16พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
17พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
18พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล
19พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล
20พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗2020-05-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563