อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
121ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ระดับ ๓ (โซนร้อน) "โนอึล"2020-09-172020-09-30กรมอุตุนิยมวิทยาเผย พายุโซนร้อน "โนอึล" มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับ ๕ เป็นใต้ฝุ่น เตรียมเข้าเวียดนาม กระทบต่อไทย ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
218องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2020-09-142021-04-30องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
315โครงการซ้อมแผน อพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓2020-09-112020-12-31องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและดับเพลิง เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดสาธารณภัย เพลิงไหม้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ การระงับอัคคีภัยเพื้องต้น และบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
416โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓2020-09-112020-12-31งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยเป้าหมายคือโรงเรียนทั้ง ๕ แห่ง ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วัตถุประสงค์เพื่อให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ และวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และลดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ จากเหตุอัคคีภัย 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
517โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ่อแก้ว2020-09-112020-12-31งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ่อแก้ว (ศบกต.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะกรรมการฯ และตัวแทนกลุ่มเครือข่ายปราชญ์เกษตรได้รับความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ ขยายผล นำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตำบลบ่อแก้ว ตามแนวทาง “นวัตวิถี” อยู่ดีกินดี ยึดหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
619โครงการวัยใส ใส่ใจทำดี ประจำปี 2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจาน2020-09-102020-09-11สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกันจัดโครงการวัยใส ใส่ใจทำดี ประจำปี 2563 ขึ้น ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจาน ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 โดยมี ดาบตำรวจวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในโครงการมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยจาน (บริเวณสันเขื่อน)และปลุกต้นไม้บริเวณสันเขื่อน 2. ศึกษาเรียนรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน 3. ศึกษาเรียนรู้การจัดทำบารายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน0000-00-00Saik5555click ดูกิจกรรม
720โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.ในสังกัดอบต.บ่อแก้ว ปี25632020-08-282020-08-28ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2563 (ลูกเสือน้อย) ณ รพ.สต. บ้านนางาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม วันที่ 28 สิงหาคม 2563 0000-00-00Saik5555click ดูกิจกรรม
811โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-07-012021-07-01โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
912โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 25632020-07-012020-09-30โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการออกให้ความรู้ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงกุล0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1013โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 2020-07-012020-09-30โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว จำนวน 14 หมู่บ้าน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1114โครงการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2020-07-012020-09-30โครงการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2. เพื่อให้มีทรัพยากรพอเพียงต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 3. ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 และสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อให้ความรู้ ข้อมูลกับประชาชนพื้นที่ ตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1210กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2020-06-262020-07-31กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 25630000-00-003460600515312click ดูกิจกรรม
133โครงสร้าง อบต บ่อแก้ว2020-06-232020-06-23โครงสร้าง อบต บ่อแก้ว0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
142อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2020-05-222020-05-22อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563