อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
153อบต.บ่อแก้ว จัดกิจกรรม Kick off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ2021-07-272021-07-30จังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจึงได้จัดกิจกรรม Kick off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ จึงประชาสัมพันธ์ุให้แต่ละหมู่บ้านร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณถนนต้นแบบของแต่ละชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
252การประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่2021-06-172021-09-30วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และโครงการประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC ซึ่งมีตัวแทนทั้ง 4 กลุ่ม วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
350การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการประจำปีงบประมาณ 25642021-05-182021-05-21อบต.บ่อแก้ว ได้ประสานขอความช่วยเหลือเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคนของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมนี้ได้ร่วมกับชุมชนในการในการปรับปรุงและต่อเติมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
446การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลบ่อแก้ว2021-04-272022-01-26วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นายธนศักดิ์ เหลาแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เชิญคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) บ่อแก้ว ประชุมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ่อแก้วได้รับการยืนยันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลฯ ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ อสม. ในตำบลบ่อแก้ว ในการเข้าควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 25640000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
548การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 25642021-04-262021-05-07อบต.บ่อแก้ว ได้ประสานขอความช่วยเหลือเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคนของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ จำนวน 2 ราย0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
638การประชุมคณะกรรมการกองหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2021-04-232022-09-23เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ ได้แก่ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุช องค์กรประชาชน หน่วยงานอื่นๆ 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
737องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับชุมชน ล้างฆ่าเชื้อในพื้นที่ ชุมชนบ้านนางาม 2021-04-152021-08-31องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,อสม. ในพื้นที่บ้านนางาม ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค หลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
830โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ่อแก้ว2021-04-082021-04-16 วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลนาเชือก จ.มหาสารคาร0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
949รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตู้แสดงความคิดเห็น2021-04-012021-05-31อบต.บ่อแก้วได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บ่อแก้ว พร้อมนี้ได้จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็น 2 จุด คือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 1 จุด และ ที่ทำการกำนันตำบลบ่อแก้ว (หน้าบ้านท่านกำนันอภิสืทธิ์ ผิวหอม หมู่ที่ 7)0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
1028อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 2021-03-252021-03-25อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม บ้านหว้าน หมู่ที่ 50000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
1126อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 25642021-03-222021-03-26ให้ความรู้ เรื่อง "เรารักกัน" ขยายเวลา "เราชนะ" กลุ่มผู้ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง "เราชนะ" คลายปม ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ? เรียนฟรี ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
1227โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-03-162022-03-15องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เห็นความสำคัญของปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จึงจัดทำโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก จำเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ำ หรือว่ายน้ำเป็น และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ และจัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด โดยเป็นการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการโครงการจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และโรงเรียนบ้านม่วงกุล 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1347การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ อำเภอนาคู2021-03-152021-03-16 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตร อำเภนาคู ขอความอนุเคราะห์ อุปกรณ์ บุคลากร เพื่อจัดสถานที่ พิธีมอบฝายชะลอน้ำ ณ วัดฝาเจริญธรรม บ้านนางาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
1429โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 2021-03-092022-03-11กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 เพื่อสอดคล้องกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขึ้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรสุนัขและแมวของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2. เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1524อบต.บ่อแก้ว ได้ส่ง วิทยากรครูฝึก ในการฝึกร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร และกรมทหารราบที่ ๓ ฝึกการระงับอัคคีภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกำลังพล เจ้าหน้าที่ ตชด. อปท. อาสาสมัครมูลนิธิ2021-02-192021-04-30องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ส่งวิทยากรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร และกรมทหารราบที่ ๓ ซึ่งฝึกการระงับอัคคีภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกำลังพล เจ้าหน้าที่ ตชด. อปท. อาสาสมัครมูลนิธิ ในโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกในห้วงวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ พื้นที่ฝึกเขื่อนน้ำพุง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
1623โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25642021-02-172022-02-17โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจากนายธนศักดิ์ เหลาแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้นและต่อเนื่อง และเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ ซึ่งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้านพัฒนา/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางาม/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 100 คน สถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1725กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตำบล บ่อแก้ว2021-02-082021-02-26ออกสำรวจพื้นที่และเยื่ยมชมกลุ่มเกษตรกรเครือข่าตำบล บ่อแก้ว หมู่ 1-140000-00-001469900260338click ดูกิจกรรม
1851เชิญชวนท่องเที่ยวตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2021-01-012021-12-31แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในตำบลบ่อแก้ว คลิก... https://sites.google.com/view/borkaewontour0000-00-00Saik5555click ดูกิจกรรม
1921ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ระดับ ๓ (โซนร้อน) "โนอึล"2020-09-172020-09-30กรมอุตุนิยมวิทยาเผย พายุโซนร้อน "โนอึล" มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับ ๕ เป็นใต้ฝุ่น เตรียมเข้าเวียดนาม กระทบต่อไทย ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
2018องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2020-09-142021-04-30องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563