แสดง 1 ถึง 20 จาก 102 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1126โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 25702024-05-242024-05-31องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2570 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
2127โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 25672024-05-242024-05-31องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2567 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์อบต.บ่อแก้ว 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
3125ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ2024-04-042024-04-04-0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
4124โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 25672024-04-022024-04-12อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านหินลาด 2,8,9 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
5123ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับขวัญ2024-03-312024-03-31-0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
6118อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน2024-03-262024-03-29อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านม่วงกุล ม.6 ,130000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
7116โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 25672024-03-222024-03-29โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
8117โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 25672024-03-222024-03-29โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ม.3 และ ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
9119อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗2024-03-222024-10-31เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ในนามศูนย์ อปพร.ตำบลบ่อแก้ว ได้ส่ง นายขันธ์ ผาแสน อปพร.เข้ารับรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
10121โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-03-222025-09-30ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับบุคลากร กองสาธารณสุขฯ ออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของประชากรสุนัขและแมวของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2. เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
11115โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 25672024-03-192024-03-29กำหนดการ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ************************* เวลา กิจกรรม 09.00-09.30น. ลงทะเบียน 09.30 – 09.45 น. ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ 09.45 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง 10.00 – 12.00 น. ให้บริการประชาชน -ด้านการเงิน การคลัง การจัดเก็บภาษี (กองคลัง) -ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ) -ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ) -ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง) -ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาส/ งานกฎหมาย/ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ งานแผนและนโยบาย (สำนักปลัด) - รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม 12.00 น. สิ้นสุดโครงการฯ ปฏิทินการออกให้บริการประชาชน กำหนดวัน เวลาและสถานที่ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ************************************ วัน เดือน ปี หมู่ที่ เวลา สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ 19 มีนาคม 2567 14 ,4 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมบ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 22 มีนาคม 2567 3 ,10 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดบ้านนางาม 26 มีนาคม 2567 2,8,9 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดหินลาด ม.8 29 มีนาคม 2567 1,12 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดบ้านบ่อแก้ว 2 เมษายน 2567 11 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 5 เมษายน 2567 7 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 9 เมษายน 2567 5 09.00 – 12.00 น. ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ๒๓ เมษายน 2567 6,13 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดบ้านม่วงกุล หมายเหตุ 1. ให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อประโยชน์แก่หมู่บ้านของท่านเอง 2. กำหนดการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
12120โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-03-082025-04-30ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยการนำของ นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายก อบต.บ่อแก้ว นายผง อ้วนละไมย์ รองนายก อบต.บ่อแก้ว นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวรัชนี ถิตย์ประเสริฐ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมผู้ก่อการดี อบต.บ่อแก้ว ออกฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ได้แก่ โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และโรงเรียนบ้านม่วงกุล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงสามารถลอยตัวหรือว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้จากการประสบเหตุทางน้ำ 2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก 3. เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจวิธีการป้องกันการจมน้ำ ตลอดจนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
13114องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับ คณะกรรมการ ธนาคารขยะ บ้านหินลาด หมู่ 2,8,9 รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน2024-03-012025-03-31วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการ ธนาคารขยะ บ้านหินลาด หมู่ 2,8,9 รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และทำกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
14110โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จัง2024-02-072024-02-07 โครงการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสี มหาทานบารมีประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ........................................ 1.หลักการและเหตุผล ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสีมหาทานบารมี ประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการในพื้นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดเตรียมการรับเสด็จ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รับผิดชอบและจัดเตรียมการ ตามคำสั่งอำเภอนาคู ที่ 2/2567 เรื่อง มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจึงดำเนินโครงการดังกล่าว 2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมรับเสด็จดำเนินการได้อย่างลุล่วงและสมพระเกียรติ 3. เป้าหมาย ประชาชนของตำบลบ่อแก้ว จำนวน ๘๘๘ คน ประกอบด้วย - ประชาชนผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ จำนวน 843 คน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเฝ้ารับเสด็จ จำนวน ๔๕ คน 4. วิธีดำเนินการ 1. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอนาคู 2. จัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการ 3. ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 5.ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 6. สถานที่ดำเนินการ ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ -๒- 7. งบประมาณ งบประมาณในการดำเนินการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษระรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จและการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณ จำนวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายโครงการ 8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. กิจกรรมรับเสด็จดำเนินการไปได้อย่างลุล่วงและสมพระเกียรติ ผู้เสนอโครงการ (นางวรกานต์ พิมพ์รส) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ตรวจสอบโครงการ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ........................................................................................... (นายปริญญา ทองนาค) หัวหน้าสำนักปลัด เห็นชอบโครงการ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ........................................................................................... (นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อนุมัติโครงการ  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................ (นายสมเล็บ คุ้มหินลาด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
15109โครงการคัดแยกขยะในชุมชน (ธนาคารขยะ) ประจำปี พ.ศ. 25672024-02-022025-09-30นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมกัน นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวรัชนี ถิตยืประเสริฐ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในชุมชน (ธนาคารขยะ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ 9 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน มีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว มีประชาชนเข้าร่วม 150 คน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1683โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2024-01-242024-10-01นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KICK OFF) โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัตถุประสงค์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย โดยเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนและมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ครอบคลุม100 เปอร์เซนต์ ทุกครัวเรือน ทั้ง 14 หมู่บ้าน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
17111ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ2024-01-242024-01-24ระกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
18106ป้ายประชาสัมพันธ์2024-01-022024-04-30ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี0000-00-003460600586686click ดูกิจกรรม
19107ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25672024-01-012024-07-01ประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว ขอความร่วมมือประชาชนใน อบต.บ่อแก้ว หรือผู้มาติดต่องาน อบต.บ่อแก้ว เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 1 กรกฎาคม 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/1jkq6x 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
20112ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗2023-12-202024-09-30ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562