แสดง 1 ถึง 20 จาก 50 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
172โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2022-05-052023-05-04นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในชุมชม ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุดอนหินงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและควมมคุมโรคติดต่อในชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
270ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-02-112022-02-18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ0000-00-003460600515312click ดูกิจกรรม
355อบต.บ่อแก้ว ได้จัดการฝึกทบทวนการระงับอัคคีภัย2022-02-082022-04-30เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ อบต.บ่อแก้ว ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเรื่องการระงับอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย ในสำนักงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทต.กุดบาก และ อบต.หนองปลิง จ.สกลนคร 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
456อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกหลักสูตร ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๖๕2022-02-082022-04-30สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ส่ง สิบเอกวีรพงษ์ ชมภูสิงห์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
557อบต.บ่อแก้ว ได้ส่ง บุคคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก หลักสูตร จัดตั้ง อปพร. ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์2022-02-082022-04-30อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดปทุมรังษี ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
660โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-02-032022-02-03การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.บ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
765การประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว2022-01-272022-01-27ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว ในวันที่ 27 มกราคม 25650000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
869กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว2022-01-272021-01-27กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
954การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-01-262023-01-27นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1061เศรษฐกิจพอเพียง2022-01-132022-01-13วันที่ 13 มกราคม 2565 งานเกษตร สำนักปลัด อบต.บ่อแก้ว ออกพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ 90000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1168ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตตำบลบ่อแก้วเพื่อรับเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์2022-01-102022-02-14งานพัฒนาชุมชน อบต.บ่อแก้ว ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตตำบลบ่อแก้วเพื่อรับเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1259การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก2021-12-302021-12-30การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว คร้ังแรก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1366มอบสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแก้ว2021-12-162021-12-16มอบสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแก้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 25640000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1467การมอบภถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดให้คนพิการทางสายตาในตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25652021-12-032021-12-03การมอบภถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดให้คนพิการทางสายตาในตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25650000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1563ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2021-11-242022-01-31ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขต อบต.บ่อแก้วฯ0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1664ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 2021-11-022022-09-30งานพัฒนาชุมชน อบต.บ่อแก้ว ออกรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ( หมู่ที่ 1 -14 นอกสถานที่ ) ในระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2564) และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 รับลงทะเบียนที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เวลา 08.30 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และงดรับลงทะเบียนเดือนธันวาคม 25640000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1762ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2021-11-012022-06-30งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1853อบต.บ่อแก้ว จัดกิจกรรม Kick off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ2021-07-272021-07-30จังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจึงได้จัดกิจกรรม Kick off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ จึงประชาสัมพันธ์ุให้แต่ละหมู่บ้านร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณถนนต้นแบบของแต่ละชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
1952การประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่2021-06-172021-09-30วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และโครงการประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC ซึ่งมีตัวแทนทั้ง 4 กลุ่ม วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
2050การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการประจำปีงบประมาณ 25642021-05-182021-05-21อบต.บ่อแก้ว ได้ประสานขอความช่วยเหลือเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคนของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมนี้ได้ร่วมกับชุมชนในการในการปรับปรุงและต่อเติมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562