แสดง 1 ถึง 20 จาก 53 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
176องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ2022-09-092023-09-10วันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นำโดยนายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตามการดำเนินโครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง การจัดทำและดัดแปลงของใช้จากวัสดุเหลือใช้ การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก และการดำเนินงานโครงการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของทีมผู้ก่อการดี อบต.บ่อแก้ว 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
275โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 2022-08-022023-08-05องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของประชากรสุนัขและแมวของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
373โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี2022-06-232023-06-22วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาคู และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลาประชาคม บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
472โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2022-05-052023-05-04นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในชุมชม ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุดอนหินงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและควมมคุมโรคติดต่อในชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
570ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-02-112022-02-18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ0000-00-003460600515312click ดูกิจกรรม
655อบต.บ่อแก้ว ได้จัดการฝึกทบทวนการระงับอัคคีภัย2022-02-082022-04-30เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ อบต.บ่อแก้ว ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเรื่องการระงับอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย ในสำนักงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทต.กุดบาก และ อบต.หนองปลิง จ.สกลนคร 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
756อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกหลักสูตร ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๖๕2022-02-082022-04-30สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ส่ง สิบเอกวีรพงษ์ ชมภูสิงห์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
857อบต.บ่อแก้ว ได้ส่ง บุคคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก หลักสูตร จัดตั้ง อปพร. ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์2022-02-082022-04-30อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดปทุมรังษี ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
960โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-02-032022-02-03การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.บ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1065การประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว2022-01-272022-01-27ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว ในวันที่ 27 มกราคม 25650000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1169กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว2022-01-272021-01-27กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1254การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2022-01-262023-01-27นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
1361เศรษฐกิจพอเพียง2022-01-132022-01-13วันที่ 13 มกราคม 2565 งานเกษตร สำนักปลัด อบต.บ่อแก้ว ออกพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ 90000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1468ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตตำบลบ่อแก้วเพื่อรับเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์2022-01-102022-02-14งานพัฒนาชุมชน อบต.บ่อแก้ว ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตตำบลบ่อแก้วเพื่อรับเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1559การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก2021-12-302021-12-30การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว คร้ังแรก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1666มอบสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแก้ว2021-12-162021-12-16มอบสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อแก้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 25640000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1767การมอบภถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดให้คนพิการทางสายตาในตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25652021-12-032021-12-03การมอบภถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดให้คนพิการทางสายตาในตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25650000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1863ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2021-11-242022-01-31ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขต อบต.บ่อแก้วฯ0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
1964ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 2021-11-022022-09-30งานพัฒนาชุมชน อบต.บ่อแก้ว ออกรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ( หมู่ที่ 1 -14 นอกสถานที่ ) ในระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2564) และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 รับลงทะเบียนที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เวลา 08.30 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และงดรับลงทะเบียนเดือนธันวาคม 25640000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
2062ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2021-11-012022-06-30งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562