แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-12สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2022-01-10สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)2021-03-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7ประกาศนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔2021-03-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๔2021-03-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9นโยบายและกลยุทธด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๓)2020-05-26สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
10แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)2020-05-22-ทวีวรรณ โพธิกมล
11ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)2020-05-21-ทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562