แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ2024-03-07สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ2022-01-10สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2021-04-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2021-03-31สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง แต่งต้ังกรรมการประจำศุูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2020-05-21-ทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562