อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

หัวข้อกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ่อแก้ว
รายละเอียดของกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ่อแก้ว (ศบกต.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะกรรมการฯ และตัวแทนกลุ่มเครือข่ายปราชญ์เกษตรได้รับความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ ขยายผล นำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตำบลบ่อแก้ว ตามแนวทาง “นวัตวิถี” อยู่ดีกินดี ยึดหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
เริ่มวันที่11 ก.ย. 2020
สิ้นสุดวันที่31 ธ.ค. 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563