ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 1 ถึง 20 จาก 102 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
1
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง22 พ.ค. 202022 พ.ค. 2020
2
โครงสร้าง อบต บ่อแก้ว23 มิ.ย. 202023 มิ.ย. 2020
3
กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 26 มิ.ย. 202031 ก.ค. 2020
4
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ก.ค. 20201 ก.ค. 2021
5
โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 25631 ก.ค. 202030 ก.ย. 2020
6
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 1 ก.ค. 202030 ก.ย. 2020
7
โครงการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1 ก.ค. 202030 ก.ย. 2020
8
โครงการซ้อมแผน อพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓11 ก.ย. 202031 ธ.ค. 2020
9
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓11 ก.ย. 202031 ธ.ค. 2020
10
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ่อแก้ว11 ก.ย. 202031 ธ.ค. 2020
11
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย14 ก.ย. 202030 เม.ย. 2021
12
โครงการวัยใส ใส่ใจทำดี ประจำปี 2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจาน10 ก.ย. 202011 ก.ย. 2020
13
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.ในสังกัดอบต.บ่อแก้ว ปี256328 ส.ค. 202028 ส.ค. 2020
14
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ระดับ ๓ (โซนร้อน) "โนอึล"17 ก.ย. 202030 ก.ย. 2020
15
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 256417 ก.พ. 202117 ก.พ. 2022
16
อบต.บ่อแก้ว ได้ส่ง วิทยากรครูฝึก ในการฝึกร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร และกรมทหารราบที่ ๓ ฝึกการระงับอัคคีภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกำลังพล เจ้าหน้าที่ ตชด. อปท. อาสาสมัครมูลนิธิ19 ก.พ. 202130 เม.ย. 2021
17
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตำบล บ่อแก้ว8 ก.พ. 202126 ก.พ. 2021
18
อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 256422 มี.ค. 202126 มี.ค. 2021
19
โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256416 มี.ค. 202115 มี.ค. 2022
20
อบต.บ่อแก้วออกให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 25 มี.ค. 202125 มี.ค. 2021


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562