อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
1
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง22 พ.ค. 202022 พ.ค. 2020
2
โครงสร้าง อบต บ่อแก้ว23 มิ.ย. 202023 มิ.ย. 2020
3
กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 26 มิ.ย. 202031 ก.ค. 2020
4
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ก.ค. 20201 ก.ค. 2021
5
โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 25631 ก.ค. 202030 ก.ย. 2020
6
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 1 ก.ค. 202030 ก.ย. 2020
7
โครงการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1 ก.ค. 202030 ก.ย. 2020
8
โครงการซ้อมแผน อพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓11 ก.ย. 202031 ธ.ค. 2020
9
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓11 ก.ย. 202031 ธ.ค. 2020
10
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ่อแก้ว11 ก.ย. 202031 ธ.ค. 2020
11
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย14 ก.ย. 202030 เม.ย. 2021
12
โครงการวัยใส ใส่ใจทำดี ประจำปี 2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจาน10 ก.ย. 202011 ก.ย. 2020
13
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.ในสังกัดอบต.บ่อแก้ว ปี256328 ส.ค. 202028 ส.ค. 2020
14
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ระดับ ๓ (โซนร้อน) "โนอึล"17 ก.ย. 202030 ก.ย. 2020


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563