หัวข้อกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลบ่อแก้ว
รายละเอียดของกิจกรรมวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นายธนศักดิ์ เหลาแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เชิญคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) บ่อแก้ว ประชุมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ่อแก้วได้รับการยืนยันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลฯ ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ อสม. ในตำบลบ่อแก้ว ในการเข้าควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564
เริ่มวันที่27 เม.ย. 2021
สิ้นสุดวันที่26 ม.ค. 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562