My logo
  1 . [P0) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา] -> คลิกอ่าน..
  2 . [15) จัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] -> คลิกอ่าน..
  3 . [B0) โครงการขุดลอกลำห้วยจาน จำนวน 3 จุด บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11] -> คลิกอ่าน..
  4 . [W1) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด] -> คลิกอ่าน..
  5 . [D2) จ้างโครงการขุดลอกเก็บน้ำภายในลำห้วยยาง จำนวน 4 หลุม บ้านนางาม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [W2) จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยวังโพน บ้านหินลาด หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [D2) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [P0) จัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคติดต่อ โคโรนา 2019] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด] -> คลิกอ่าน..
  11 . [B0) โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 4 จุด] -> คลิกอ่าน..
  12 . [D0) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [D1) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [P0) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ] -> คลิกอ่าน..
  16 . [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  17 . [P0) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด] -> คลิกอ่าน..
  18 . [P0) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  19 . [15) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  20 . [P0) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด] -> คลิกอ่าน..
  21 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  22 . [P0) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ] -> คลิกอ่าน..
  23 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
ดูทั้งหมด


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563