My logo
  [18702.B0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18701.15) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเฝ้าระวังสาธารรภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18700.P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18699.W2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ตามโครงการสนับสนุนดำเนินงานงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18698.W1) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหว้านพัฒนา หมู่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18697.D1) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฆ ๓๗๒๑ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18696.W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกดับเพลิง ตามโครงการอบรมการเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18695.D0) ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมการเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18694.D2) จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหว้าน หมู่ 5, บ้านม่วงกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18610.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18563.15) จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๓๖ กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18524.P0) จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ 8 สายบ้านหินลาด(โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร) -ที่ว่าการอำเภอนาคู โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
  [18521.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18518.P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18097.D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาดใหม่ (โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร- บ้านนาคู บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18096.B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาดพัฒนา(วัดวารีนุสรณ์-ทุ่งนายาว) บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18095.15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วงกุล-โสกเห็ดไค บ้านม่วงกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [18094.P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อแก้ว-โนนข่า บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17483.W2) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องอัดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17477.B0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องอัดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17437.W0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องเจาะคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17436.D0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17435.B0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17434.15) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องอัดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17433.P0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจาะดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17382.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17381.P0) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนสำนักงานปลัด] -> คลิกอ่าน..
  [17268.D0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17267.B0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17266.15) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17265.P0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17222.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17115.W0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17111.P0) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาด และ บ้านนางาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17074.D1) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17071.B0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17070.15) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [17055.B0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16809.W1) ซื้อจัดซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (แอร์สำนักงาน) ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16808.D1) ซื้อจัดซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (แอร์สำนักงาน) ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16807.W0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16724.15) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ EMS หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๕ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16723.P0) จ้างซ่อมแซมบำรักรักษารางระบายน้ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาด หมู่ 2,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16551.B0) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน)] -> คลิกอ่าน..
  [16550.15) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพื้นที่รอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16549.P0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาป้าย สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16227.B0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16226.15) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16225.P0) จ้างจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำห้องส้วมอาคารศูนย์ EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16183.W2) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ 2,8,9 บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1,12 บ้านม่วงกุล หมู่ 6,13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16038.D2) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [16033.B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15946.D1) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15945.W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15944.D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15875.W1) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต.๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15872.D0) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ 2,8,9 บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1,12 บ้านม่วงกุล หมู่ 6,13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15871.B0) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15841.P0) โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ 8 สายบ้านหินลาด(โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร) -ที่ว่าการอำเภอนาคู] -> คลิกอ่าน..
  [15781.B0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๐ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15780.15) จ้างขุดลอกลำห้วยหนองขาม บ้านหว้าน หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15779.P0) โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ 8 สายบ้านหินลาด(โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร) -ที่ว่าการอำเภอนาคู] -> คลิกอ่าน..
  [15559.P0) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้วสามัคคี หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15498.D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อจัดตั้งสถานที่กักกัน สถานที่ควบคุมไว้สังเกตอาการในระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว (Local Quarantine )เพิ่มเติม ณ วัดเรียบหินลาด บ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15497.B0) จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15495.P0) จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนางาม หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15493.P0) จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำฌาปณสถาน ม.1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15297.B0) ซื้อจัดซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15296.15) ซื้อจัดซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15295.P0) ซื้อจัดซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [15018.15) ซื้อจัดซื้อกิ๊ฟเซ็ตเพื่อให้กับผู้ที่ต้องกักกันไว้สังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14905.P0) จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม สำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14800.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดตั้งสถานที่กักกัน สถานที่ควบคุมไว้สังเกตอาการในระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14799.P0) จ้างจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล อาคาร EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14607.P0) จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงกุล หมู่ 6,13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14548.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14547.P0) จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1,12 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14531.B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14530.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14529.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาศานาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14487.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศสาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14452.15) ซื้อจัดซื้อกิ๊ฟเซ็ตเพื่อให้กับผู้ที่ต้องกักกันไว้สังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14382.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมสถานที่กักกันสถานที่ควบคุมไว้สังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14381.P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กักกัน สถานที่ควบคุมไว้สังเกตอาการในระบดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14364.15) ซื้อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14363.P0) จ้างจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14323.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14194.15) ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14193.P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14187.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14157.B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [14139.B0) จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังสายบ้านหว้าน-ทุ่งนาจาน รหัสสายทางหลวงที่ กส.ถ.107-011 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13831.P0) จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังสายบ้านหว้าน-ทุ่งนาจาน รหัสสายทางหลวงที่ กส.ถ.107-011 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13799.W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13725.B0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13724.15) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13723.P0) จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังสายบ้านหว้าน-ทุ่งนาจาน รหัสสายทางหลวงที่ กส.ถ.107-011 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13439.W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานส่วนกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13438.D0) จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหินลาด-ที่ว่าการอำเภอนาคู ตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13437.B0) จ้างซ่อมแซมถนนดินการเกษตร บ้านหว้าน หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13436.15) จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11 ตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13435.P0) จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้าน หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13329.W1) จ้างซ่อมแซมถนนดินการเกษตร บ้านหว้าน หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13328.D1) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้าน หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13259.W2) จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหินลาด-ที่ว่าการอำเภอนาคู ตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13258.D2) จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11 ตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13252.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13150.15) จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ (EMS) หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๕ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13149.P0) จ้างก่อสร้างรางระบายน็ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศิลา หมู่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13113.W0) ซื้อจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบขอรับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ประจำปี ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13100.D2) ซื้อจัดซื้อ ชุดหมึก Epson โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13099.W1) ซื้อจัดซื้อ ชุดหมึก Epson โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13096.D0) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้าน หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13095.B0) จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหินลาด-ที่ว่าการอำเภอนาคู ตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13094.15) จ้างซ่อมแซมถนนดินการเกษตร บ้านหว้าน หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [13093.P0) จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11 ตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12855.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถ ตักหน้าขุดหลัง มหายเลขทะเบียน ตฆ ๓๗๒๑ กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12743.P0) ซื้อจัดซื้อ ชุดหมึก Epson โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12700.15) ซื้อจัดซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12523.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12468.15) ซื้อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12459.W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12456.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12455.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12397.B0) จ้างบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศิลา หมู่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12396.15) จ้างบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศิลา หมู่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12391.P0) จ้างบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนศิลา หมู่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12312.15) ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [12215.P0) จ้างซ่อมแซมถนนดินการเกษตร บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11947.B0) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสาธารณะหนองชาด บ้านหว้าน หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11946.15) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11945.P0) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนางาม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11732.D1) ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11729.B0) จ้างจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11728.15) จ้างจ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฆ 3721 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11671.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑กฆ ๒๔๘๘ รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11664.15) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11603.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11518.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของส่วนสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11517.P0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11257.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๐ ของส่วนกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11096.15) ซื้อจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส เพื่อช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ ๑๑ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11095.P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11024.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [11023.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [10949.P0) ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเแอลกอฮอล์เจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [10877.P0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินลาด หมู่2,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [10807.P0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนศิลา หมู่14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [10687.P0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [10675.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [10636.15) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวเกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [10475.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฆ ๒๘๔๔ รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [10314.D0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองผู้ที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [10079.B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [10078.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9957.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต. ๕๖๕ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9865.W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9861.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบแอร์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๔๐๕ กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9179.B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9178.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9177.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9149.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ระลอกใหม่ เดือนเมษษยน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9090.15) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9003.W0) จ้างจ้างเหมารถแห่พระองค์ดำ รอบตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9000.15) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามพระราชดำริ ร๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [8917.B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [8916.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [8915.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ เลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๒-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [8005.W2) ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [8004.D2) จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [8003.W1) จ้างจ้างเหมารถแห่พระองค์ดำ รอบตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [8001.W0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7999.B0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7997.P0) จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔] -> คลิกอ่าน..
  [7874.D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7871.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๔๐๕ กสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7803.P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7716.D0) จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7715.B0) จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7714.15) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7713.P0) จ้างจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง จำนวน ๓ คัน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7645.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต ๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7398.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7397.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7013.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6973.P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6958.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6957.P0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6942.15) ซื้อจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6941.P0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6926.15) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบโฮดรอลิคกระบอกดั๊มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6136 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6925.P0) จ้างจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6785.B0) จ้างจ้างเหมาทำป้าายประชาสัมพันธ์สแตนดี้ บอร์ด การ์ตูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6784.15) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6707.W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6706.D0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง หัวฉีดชนิดด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6704.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6703.P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6693.P0) จ้างซ่อมแซมถนนดินการเกษตรภายในตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6608.D0) ซื้อจัดซื้อนำดื่มตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภุฒิทัศน์ แหล่งศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6607.B0) จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6605.P0) จ้างขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหินลาดพัฒนา่ หมู่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6575.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6441.B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6439.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6427.P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6406.D0) ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ ๑ ที่ประสบปัญหาเพลิงไหม้กระท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6326.D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6323.P0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6147.W1) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6146.D1) ซื้อจัดซื้อถังน้ำพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6143.B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลงอ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6142.15) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6141.P0) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [6104.D1) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5992.D0) ซื้อจัดซื้อยางหน้ารถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5991.B0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมวัดผาเจริญธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5989.P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  [5977.P0) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5969.P0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและภัตตาหารเช้าพร้อมน้ำปานะโครงการปฏิบัติธรรมวัดผาเจริญธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5964.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ตำบลบ่อแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5963.P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ตำบลบ่อแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5957.P0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5905.P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5887.P0) ซื้อจัดซื้อสีพร้อมแปรงทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5787.B0) จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันโรคปอดอักเสบจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5775.B0) จ้างจัดหาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5725.B0) จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5710.D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5700.B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึก HP CE285A จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5495.D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  [5492.P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  [5418.W0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5417.D0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5416.B0) จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนางาม หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5321.D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5320.B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัดบ้านม่วงกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5318.P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  [5296.B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5295.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5294.P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  [5164.B0) จ้างโครงการขุดลอกสระ สระสาธารณะ บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5163.15) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [5142.P0) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5] -> คลิกอ่าน..
  [5070.P0) ตัวอย่างทดสอบงานจัดซื้อจัดจ้าง] -> คลิกอ่าน..
  [4912.W1) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4906.P0) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล] -> คลิกอ่าน..
  [4813.D2) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4812.W1) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4811.D1) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4753.D2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4746.P0) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  [4691.D1) จ้างจ้างเหมาทำกระทงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4640.W2) จ้างจ้างเหมาทำกระทงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4639.D2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4638.W1) จ้างจ้างเหมารถ รับ-ส่ง และรถแห่ขบวนพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4637.D1) จ้างจ้างเหมาเช่าชุดแต่งหน้านางนพมาศและแต่งหน้านางรำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4632.P0) จ้างเหมาเช่าชุดแต่งหน้านางนพมาศและแต่งหน้านางรำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563] -> คลิกอ่าน..
  [4629.15) จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงงานวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4628.P0) จ้างเหมาเครื่องเสียงงานวันปิยมหาราช] -> คลิกอ่าน..
  [4614.P0) จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที] -> คลิกอ่าน..
  [4456.W2) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4438.W2) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4383.D2) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ 5, 7 บ้านนางาม หมู่ 3, 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4360.P0) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ 5, 7 บ้านนางาม หมู่ 3, 10] -> คลิกอ่าน..
  [4344.B0) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4342.P0) โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว จำนวน 5 จุด] -> คลิกอ่าน..
  [4321.D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจานและสร้างสระน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4318.P0) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจานและสร้างสระน้ำ] -> คลิกอ่าน..
  [4182.W2) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4181.D2) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซ่อมหอกระจายข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4174.P0) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซ่อมหอกระจายข่าย] -> คลิกอ่าน..
  [4019.D2) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [4012.P0) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขกไม้] -> คลิกอ่าน..
  [3912.W2) จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายห้วยขาม บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ก่อสร้างเป็นท่อลอดเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [3911.D2) จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายห้วยไห บ้านดอนศิลา หมู่ 14 ก่อสร้างเป็นท่อลอดเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [3910.W1) จ้างโครงการต่อเติมอาคารกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [3834.P0) โครงการปรับปรุงถนน สายห้วยไห บ้านดอนศิลา หมู่ 14 ก่อสร้างเป็นท่อลอดเหลี่ยม] -> คลิกอ่าน..
  [3829.D0) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม โต๊ะทำงานผูับริหารพร้อมเก้าอี้] -> คลิกอ่าน..
  [3827.15) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2563] -> คลิกอ่าน..
  [3826.P0) จ้างเหมาเช่ารถตู้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  [3639.D2) จ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [3632.P0) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่13] -> คลิกอ่าน..
  [3441.D2) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงานองค์การบริหรส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [3434.P0) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง] -> คลิกอ่าน..
  [3424.W2) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [3423.D2) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [3304.P0) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด] -> คลิกอ่าน..
  [3092.W2) จ้างจ้างเหมาซ่อมเคื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [3091.D2) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [3088.W0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  [3084.P0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  [2839.D2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2822.W2) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2821.D2) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน บันไดอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2814.P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.] -> คลิกอ่าน..
  [2804.W2) ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไส้เดือนและมูลวัวเพื่อผสมดินเลี้ยงไส้เดือน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2768.W2) ซื้อจัดซื้อวงขอบซีเมนต์พร้อมสกรีตข้อความ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2760.P0) จัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิดสำหรับการหมักพร้อมสกรีน และกากน้ำตาล ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนฯ] -> คลิกอ่าน..
  [2694.W2) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2691.D1) จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยบง(ตอนบน) บ้านม่วงกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2686.P0) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษา] -> คลิกอ่าน..
  [2645.D1) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2644.W0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2641.15) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม] -> คลิกอ่าน..
  [2640.P0) จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1] -> คลิกอ่าน..
  [2600.B0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2598.P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม] -> คลิกอ่าน..
  [2547.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอบรมตามโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2546.P0) จัดซื้อวัสดุอบรมตามโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน] -> คลิกอ่าน..
  [2504.W1) ซื้อจ้างเหมาทำถุงตาข่าย(ผ้าแยงสีเขียว) พร้อมโครง PVC และตู็รวบรวมขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2503.D1) จ้างจ้างเหมาซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2502.W0) ซื้อจ้างเหมาทำถุงตาข่าย(ผ้าแยงสีเขียว) พร้อมโครง PVC และตู็รวบรวมขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2501.D0) ซื้อจ้างเหมาทำถุงตาข่าย(ผ้าแยงสีเขียว) พร้อมโครง PVC และตู็รวบรวมขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2499.15) จ้างเหมาซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์] -> คลิกอ่าน..
  [2498.P0) จ้างเหมาทำถุงตาข่าย(ผ้าแยงสีเขียว) พร้อมโครง PVC และตู็รวบรวมขยะอันตราย] -> คลิกอ่าน..
  [2398.P0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2563] -> คลิกอ่าน..
  [2351.D2) จ้างโครงกรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2344.P0) โครงกรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 บ้านหว้านพัฒนา หมู่ 7] -> คลิกอ่าน..
  [2244.W2) จ้างจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง ผู้ที่เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกรคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2243.D2) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-6136 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [2236.P0) จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง ผู้ที่เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกรคัดแยกขยะที่ต้นทาง] -> คลิกอ่าน..
  [1992.W2) ซื้อจัดซื้อสื่อประสาสัมพันธ์ ชุดสาธิตถังขยะแยกประเภท และธงสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [1991.D2) จ้างจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (คู่มือเรื่องการคัดแยกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [1984.P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม] -> คลิกอ่าน..
  [1843.D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [1840.P0) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ] -> คลิกอ่าน..
  [1837.15) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [1836.P0) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด] -> คลิกอ่าน..
  [1801.15) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [1800.P0) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  [1720.P0) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด] -> คลิกอ่าน..
  [1700.W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [1696.P0) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ] -> คลิกอ่าน..
  [1497.D1) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [1496.W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [1495.D0) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [1494.B0) โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 4 จุด] -> คลิกอ่าน..
  [1492.P0) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด] -> คลิกอ่าน..
  [1488.P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [1234.P0) จัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคติดต่อ โคโรนา 2019] -> คลิกอ่าน..
  [899.D2) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [9.W2) จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยวังโพน บ้านหินลาด หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [8.D2) จ้างโครงการขุดลอกเก็บน้ำภายในลำห้วยยาง จำนวน 4 หลุม บ้านนางาม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [7.W1) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด] -> คลิกอ่าน..
  [3.B0) โครงการขุดลอกลำห้วยจาน จำนวน 3 จุด บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11] -> คลิกอ่าน..
  [2.15) จัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] -> คลิกอ่าน..
  [1.P0) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา] -> คลิกอ่าน..
  [0.15) จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ ๕ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.B0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.D1) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (โซน สามร่มโพธิ์ทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.P0) โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ กส. ถ.107-001 สายบ้านหินลาด (รร.หินลาดนารายณ์สาร)-ที่ว่าการอำเภอนาคู หมู่ที่ 8 บ้านหินลาดใหม่ ตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  [0.B0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งน้ำเสี่ยงเพื่อป้องกันคนจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.D0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานส่วนสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.P0) จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถ้ำพระ-บ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.15) จ้างจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลศูนย์กู้ชีพ และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.P0) จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.15) จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านม่วงกุล ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.B0) จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหว้าน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.D1) ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมต่อเติมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.P0) จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านนางาม,ดอนแคน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.15) จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหินลาด ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.P0) จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์ EMS หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๕ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.P0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.P0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ คสล. บ้านบ่อแก้ว หมู่ ๑ บ้านหินลาด หมู่ ๒ บ้านหว้านพัฒนา หมู่ ๗ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.P0) จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 บ้านหว้าน หมู่ 5 บ้านม่วงกุล หมู่ 6 บ้านหว้านพัฒนา หมู่ 7 บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11 บ้านบ่อแก้วสามัคคี หมู่ 12 บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.15) จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 2,หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.D0) ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  [0.P0) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ 5 บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
ดูทั้งหมด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562