อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์
My logo
  1 . [P0) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา] -> คลิกอ่าน..
  2 . [15) จัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] -> คลิกอ่าน..
  3 . [B0) โครงการขุดลอกลำห้วยจาน จำนวน 3 จุด บ้านโนนพัฒนา หมู่ 11] -> คลิกอ่าน..
  4 . [W1) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด] -> คลิกอ่าน..
  5 . [D2) จ้างโครงการขุดลอกเก็บน้ำภายในลำห้วยยาง จำนวน 4 หลุม บ้านนางาม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [W2) จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยวังโพน บ้านหินลาด หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [D2) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [P0) จัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคติดต่อ โคโรนา 2019] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด] -> คลิกอ่าน..
  11 . [B0) โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 4 จุด] -> คลิกอ่าน..
  12 . [D0) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [D1) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [P0) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ] -> คลิกอ่าน..
  16 . [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  17 . [P0) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด] -> คลิกอ่าน..
  18 . [P0) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  19 . [15) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  20 . [P0) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด] -> คลิกอ่าน..
  21 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  22 . [P0) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ] -> คลิกอ่าน..
  23 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  24 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม] -> คลิกอ่าน..
  25 . [D2) จ้างจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (คู่มือเรื่องการคัดแยกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  26 . [W2) ซื้อจัดซื้อสื่อประสาสัมพันธ์ ชุดสาธิตถังขยะแยกประเภท และธงสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  27 . [P0) จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง ผู้ที่เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกรคัดแยกขยะที่ต้นทาง] -> คลิกอ่าน..
  28 . [D2) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-6136 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  29 . [W2) จ้างจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง ผู้ที่เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกรคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  30 . [P0) โครงกรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 บ้านหว้านพัฒนา หมู่ 7] -> คลิกอ่าน..
  31 . [D2) จ้างโครงกรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  32 . [P0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2563] -> คลิกอ่าน..
  33 . [P0) จ้างเหมาทำถุงตาข่าย(ผ้าแยงสีเขียว) พร้อมโครง PVC และตู็รวบรวมขยะอันตราย] -> คลิกอ่าน..
  34 . [15) จ้างเหมาซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์] -> คลิกอ่าน..
  35 . [D0) ซื้อจ้างเหมาทำถุงตาข่าย(ผ้าแยงสีเขียว) พร้อมโครง PVC และตู็รวบรวมขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  36 . [W0) ซื้อจ้างเหมาทำถุงตาข่าย(ผ้าแยงสีเขียว) พร้อมโครง PVC และตู็รวบรวมขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  37 . [D1) จ้างจ้างเหมาซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  38 . [W1) ซื้อจ้างเหมาทำถุงตาข่าย(ผ้าแยงสีเขียว) พร้อมโครง PVC และตู็รวบรวมขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  39 . [P0) จัดซื้อวัสดุอบรมตามโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน] -> คลิกอ่าน..
  40 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุอบรมตามโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  41 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม] -> คลิกอ่าน..
  42 . [B0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  43 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1] -> คลิกอ่าน..
  44 . [15) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม] -> คลิกอ่าน..
  45 . [W0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  46 . [D1) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  47 . [P0) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษา] -> คลิกอ่าน..
  48 . [D1) จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยบง(ตอนบน) บ้านม่วงกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  49 . [W2) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  50 . [P0) จัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิดสำหรับการหมักพร้อมสกรีน และกากน้ำตาล ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนฯ] -> คลิกอ่าน..
  51 . [W2) ซื้อจัดซื้อวงขอบซีเมนต์พร้อมสกรีตข้อความ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  52 . [W2) ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไส้เดือนและมูลวัวเพื่อผสมดินเลี้ยงไส้เดือน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  53 . [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.] -> คลิกอ่าน..
  54 . [D2) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน บันไดอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  55 . [W2) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  56 . [D2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  57 . [P0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  58 . [W0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  59 . [D2) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  60 . [W2) จ้างจ้างเหมาซ่อมเคื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  61 . [P0) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด] -> คลิกอ่าน..
  62 . [D2) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  63 . [W2) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  64 . [P0) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง] -> คลิกอ่าน..
  65 . [D2) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงานองค์การบริหรส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  66 . [P0) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่13] -> คลิกอ่าน..
  67 . [D2) จ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  68 . [P0) จ้างเหมาเช่ารถตู้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  69 . [15) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2563] -> คลิกอ่าน..
  70 . [D0) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม โต๊ะทำงานผูับริหารพร้อมเก้าอี้] -> คลิกอ่าน..
  71 . [P0) โครงการปรับปรุงถนน สายห้วยไห บ้านดอนศิลา หมู่ 14 ก่อสร้างเป็นท่อลอดเหลี่ยม] -> คลิกอ่าน..
  72 . [W1) จ้างโครงการต่อเติมอาคารกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  73 . [D2) จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายห้วยไห บ้านดอนศิลา หมู่ 14 ก่อสร้างเป็นท่อลอดเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  74 . [W2) จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายห้วยขาม บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ 13 ก่อสร้างเป็นท่อลอดเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  75 . [P0) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขกไม้] -> คลิกอ่าน..
  76 . [D2) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  77 . [P0) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซ่อมหอกระจายข่าย] -> คลิกอ่าน..
  78 . [D2) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซ่อมหอกระจายข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  79 . [W2) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  80 . [P0) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจานและสร้างสระน้ำ] -> คลิกอ่าน..
  81 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจานและสร้างสระน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  82 . [P0) โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว จำนวน 5 จุด] -> คลิกอ่าน..
  83 . [B0) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  84 . [P0) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ 5, 7 บ้านนางาม หมู่ 3, 10] -> คลิกอ่าน..
  85 . [D2) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ 5, 7 บ้านนางาม หมู่ 3, 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  86 . [W2) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  87 . [W2) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  88 . [P0) จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที] -> คลิกอ่าน..
  89 . [P0) จ้างเหมาเครื่องเสียงงานวันปิยมหาราช] -> คลิกอ่าน..
  90 . [15) จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงงานวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  91 . [P0) จ้างเหมาเช่าชุดแต่งหน้านางนพมาศและแต่งหน้านางรำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563] -> คลิกอ่าน..
  92 . [D1) จ้างจ้างเหมาเช่าชุดแต่งหน้านางนพมาศและแต่งหน้านางรำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  93 . [W1) จ้างจ้างเหมารถ รับ-ส่ง และรถแห่ขบวนพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  94 . [D2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  95 . [W2) จ้างจ้างเหมาทำกระทงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  96 . [D1) จ้างจ้างเหมาทำกระทงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  97 . [P0) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว] -> คลิกอ่าน..
  98 . [D2) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  99 . [D1) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  100 . [W1) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  101 . [D2) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  102 . [P0) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล] -> คลิกอ่าน..
  103 . [W1) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  104 . [P0) ตัวอย่างทดสอบงานจัดซื้อจัดจ้าง] -> คลิกอ่าน..
  105 . [P0) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5] -> คลิกอ่าน..
  106 . [15) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  107 . [B0) จ้างโครงการขุดลอกสระ สระสาธารณะ บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  108 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  109 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  110 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  111 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  112 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัดบ้านม่วงกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  113 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  114 . [B0) จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนางาม หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  115 . [D0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  116 . [W0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  117 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  118 . [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  119 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึก HP CE285A จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  120 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  121 . [B0) จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  122 . [B0) จ้างจัดหาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  123 . [B0) จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันโรคปอดอักเสบจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  124 . [P0) ซื้อจัดซื้อสีพร้อมแปรงทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  125 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  126 . [P0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  127 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ตำบลบ่อแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  128 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ตำบลบ่อแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  129 . [P0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและภัตตาหารเช้าพร้อมน้ำปานะโครงการปฏิบัติธรรมวัดผาเจริญธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  130 . [P0) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  131 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหว้าน-วัดถ้ำช้าง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  132 . [B0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมวัดผาเจริญธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  133 . [D0) ซื้อจัดซื้อยางหน้ารถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  134 . [D1) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  135 . [P0) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  136 . [15) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  137 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลงอ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  138 . [D1) ซื้อจัดซื้อถังน้ำพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  139 . [W1) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  140 . [P0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  141 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  142 . [D0) ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ ๑ ที่ประสบปัญหาเพลิงไหม้กระท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  143 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  144 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  145 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  146 . [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  147 . [P0) จ้างขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหินลาดพัฒนา่ หมู่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  148 . [B0) จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  149 . [D0) ซื้อจัดซื้อนำดื่มตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภุฒิทัศน์ แหล่งศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  150 . [P0) จ้างซ่อมแซมถนนดินการเกษตรภายในตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  151 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  152 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  153 . [D0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง หัวฉีดชนิดด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  154 . [W0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  155 . [15) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  156 . [B0) จ้างจ้างเหมาทำป้าายประชาสัมพันธ์สแตนดี้ บอร์ด การ์ตูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  157 . [P0) จ้างจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  158 . [15) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบโฮดรอลิคกระบอกดั๊มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6136 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  159 . [P0) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  160 . [15) ซื้อจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  161 . [P0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  162 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  163 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  164 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  165 . [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  166 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  167 . [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต ๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  168 . [P0) จ้างจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง จำนวน ๓ คัน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  169 . [15) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  170 . [B0) จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  171 . [D0) จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  172 . [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  173 . [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๔๐๕ กสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  174 . [D0) ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  175 . [P0) จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔] -> คลิกอ่าน..
  176 . [B0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  177 . [W0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  178 . [W1) จ้างจ้างเหมารถแห่พระองค์ดำ รอบตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  179 . [D2) จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  180 . [W2) ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  181 . [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ เลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๒-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  182 . [15) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  183 . [B0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  184 . [15) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามพระราชดำริ ร๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  185 . [W0) จ้างจ้างเหมารถแห่พระองค์ดำ รอบตำบลบ่อแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
ดูทั้งหมด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563